Setkání s M.

Mistr se tázal: „Jste ženatý?“

„Ano, pane.“

Rámakršna sebou po těchto slovech trhl. Říká: „Ach, běda, on má již ženu! Kéž mu Pán pomůže!“

Po těchto slovech byl M. ve zmatku. Seděl beze slova a svěsil hlavu, jako by se probudil nějakým těžkým hříchem. A pak řekl k sobě: „Což je sňatek něco špatného?"

Mistr: „Máte děti?“

M. slyší, jak mu buší srdce. Pak odpovídá: „Ano, panel"

Mistr je poděšen. Vytýká M. a praví: „Běda! A teď ještě je třeba děti vychovávat!“

M. cítí, že jeho sobectví utrpělo těžkou ránu. Ale po chvilce zvedá Mistr laskavě oči a praví milým tónem:

„Hleďte, milý hochu, máte na sobě několik dobrých značek. Poznávám to, když se vám dívám na oči a obočí. Oči jogína mají zvláštní výraz — jsou to oči těch, kteří v předešlých vtěleních procházeli životem ve stycích s Bohem. U některých se zdá, jako by právě opustili svoje místo, na němž se oddávali hloubání o Bohu!"

„Dobrá, ale teď — vaše manželka — jak o ní smýšlíte? Má božskou podstatu, která vede k božství a světlu? Anebo obráceně kráčí jenom do tmy, a vzdaluje se Bohu?“

M.: „Je dosti dobrá, ale nevědomá."

Mistr, ostře: "Ona je nevědomá a vy jste moudrý! Domníváte se, že jste dosáhl vědění? Opravdu?"

M. neví, v čem vlastně spočívá moudrost a také neví, co je pošetilost. Domnívá se, že moudrý člověk je ten, který čte knihy. 

Když Mistr řekl, zdali se M. domnívá, že dosáhl moudrosti, tu jáství M. obdrželo druhou ránu.

Mistr: „Soustřeďujete se raději na Boha s tvarem nebo bez tvaru?“

Tato otázka uvádí M. zase do rozpaků a přemýšlí. Je možné věřit v Boha bez tvaru a zároveň věřit, že má tvar? Anebo když by někdo věřil, že Bůh má tvar, jak si může zároveň myslet, že je Bůh bez tvaru? Je možné udržovat tyto dvě představy zároveň?

A když M. chvíli přemýšlel, odpověděl: „Raději bych se, pane, soustřeďoval na Boha bez tvaru než na bytost s tvarem.“

Mistr: „To je dobře. Není na tom nic špatného, když se na Boha díváme z toho nebo onoho stanoviska. Ano, ano, myslet na něho jako na bytost bez tvaru, je zcela správné. Ale mějte se na pozoru, abyste nezabloudil s myšlenkou, že tento názor je jedině správný a ostatní že jsou falešné. Soustřeďovat se na Něho jako na Bytost s tvarem, je stejně správné. Ale musíte se držet svého osobního názoru potud, pokud nepoznáte — pokud neuvidíte Boha, a kdy se vše objasní.“